top of page

Yuan Support Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Ye Jiao Teng, Shan Yao, Tu Si Zi, Dang Gui, Xu Duan, Bai Shao, Dang Shen, Bai Zhu, Fu Ling, Du Zhong, Gou Qi Zi, Chai Hu.

bottom of page