top of page

Women's Precious Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Dang Shen, Shu Di Huang, Bai Zhu, Fu Ling, Dang Gui, Bai Shao, Zhi He Shou Wu, Chaun Xiong, Sang Shen, Yi Mu Cao, Chen Pi, Sheng Jiang, Gan Cao.

bottom of page