top of page

Viola Clear Fire Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Bai Hua She She Cao, Yu Xing Cao, Zi Hua Di Ding, Da Qing Ye, Ban Lan Gen, Chuan Xin Lian, Jin Yin Hua, Xia Ku Cao, Lian Qiao, Chen Pi, Gan Cao, Huang Lian.

bottom of page