top of page

Trauma 1 Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Tao Ren, Lian Qiao, Jin Yin Hua, Hong Hua, Ru Xiang, Mo Yao, Huang Qin, Dang Gui, Chai Hu, Da Huang, Bai Zhi, Gan Cao.

bottom of page