top of page

Stasis-Transforming Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Dan Shen, Huang Qi, Hong Teng, Xiang Fu, Bai Jiang Cao, Dang Gui, Mo Yao, San Leng, E Zhu, Xia Ku Cao, Zao Jiao Ci, Chuan Xiong, Rou Gui, Chai Hu, Sheng Ma.

bottom of page