top of page

Salvia 10 Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Dan Shen, Yu Jin, Chi Shao, He Huan Hua, Dang Shen, Fu Ling, Bai Zhu, Chen Pi, Gan Cao, Zhi Ban Xia.

bottom of page