top of page

Rehmannia & Scrophularia Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Sheng Di Huang, Xuan Shen, Shan Yao, Ze Xie, Mu Dan Pi, Fu Ling, Di Gu Pi, Shan Zhu Yu, Huang Bai, Zhi Mu.

bottom of page