top of page

Rabdosia Prostate Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Dong Ling Cao, Bai Hua, She She Cao, Da Qing Ye, Ban Zhi Lian, Mu Dan Pi, Chong Lou, Gan Cao, Chuan Niu Xi, E Zhu, Wu Yao, Saw Palmetto Berry, Hu Po, Ling Zhi.

bottom of page