top of page

Poria 15 Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Ze Xie, Jue Ming Zi, Bai Zhu, Fu Ling, Gui Zhi, Zhi Shi, Chen Pi, Shan Zha, Da Huang, Lai Fu Zi, Rou Cong Rong, Gan Cao, Chuan Mu Xiang, Qian Niu Zi.

bottom of page