top of page

Poria & Bamboo Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Chen Pi, Zhu Ru, Zhi Ban Xia, Zhi Shi, Fu Ling, Gan Cao, Sheng Jiang, Yuan Zhi, Hong Zao, Huang Lian.

bottom of page