top of page

Polyporus & Dianthus Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Dan Zhu Ye, Qu Mai, Fu Ling, Zhu Ling, Ze Xie, Zhi Mu, Chuan Xin Lian, Huang Bai, Shi Wei.

bottom of page