top of page

Persica & Cistanches Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Rou Cong Rong, Da Huang, Dang Gui, Bai Zi Ren, Zhi Shi, Hou Po, Tao Ren, Xing Ren, Bai Shao, Zhi Ke, Gan Cao.

bottom of page