top of page

Nourish Ren & Chong Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Shan Yao, Dang Gui, Bai Shao, Shu Di Huang, Shan Zhu Yu, Gou Qi Zi, Dan Shen, Zhi Zi, Mu Dan Pi, Fu Ling, Ze Xie, Chen Pi.

bottom of page