top of page

Lysimachia GB Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Jin Qian Cao, Yu Jin, Chai Hu, Huang Qin, Dang Shen, Yin Chen Hao, Zhu Ru, Zhi Zi, Bai Shao, Chuan Lian Zi, Hong Zao, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang.

bottom of page