top of page

Heavenly Emperor's Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Sheng Di Huang, Dang Shen, Tian Men Dong, Mai Men Dong, Dang Gui, Wu Wei Zi, Bai Zi Ren, Suan Zao Ren, Xuan Shen, Dan Shen, Fu Shen, Yuan Zhi, Jie Geng.

bottom of page