top of page

Hawthorn & Fennel Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Yi Yi Ren, Huang Qi, Zhi Shi, Shan Zha, He Ye, Bai Zhu, Xiao Hui Xiang, Jue Ming Zi, Ze Xie, Da Huang, Lai Fu Zi, Lu Cha, Gui Zhi, Gan Cao.

bottom of page