top of page

Ginseng Nourishing Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Bai Shao, Dang Gui, Chen Pi, Huang Qi, Rou Gui, Ren Shen, Bai Zhu, Zhi Gan Cao, Hong Zao, Wu Wei Zi, Fu Shen, Shu Di Huang, Yuan Zhi, Sheng Jiang.

bottom of page