top of page

Gentiana Drain Fire Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Sheng Di Huang, Huang Qin, Zhi Zi, Che Qian Zi, Ze Xie, Dang Gui, Mu Dan Pi, Long Dan Cao, Chai Hu, Gan Cao, Dan Zhu Ye, Huang Lian.

bottom of page