top of page

Gastrodia & Uncaria Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Ye Jiao Teng, Shi Jue Ming, Sang Ji Sheng, Gou Teng, Fu Shen, Chuan Niu Xi, Ze Xie, Tian Ma, Zhi Zi, Huang Qin, Yi Mu Cao, Du Zhong.

bottom of page