top of page

Fritillaria & Pinellia Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Zhi Ban Xia, Zhe Bei Mu, Luo Han Guo, Yu Xing Cao, Tian Zhu Huang, Huang Qin, Chen Pi, Xing Ren, Zhi Shi, Fu Ling, Gan Cao.

bottom of page