top of page

Free & Easy Wanderer Plus

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Chai Hu, Dang Gui, Bai Shao, Bai Zhu, Fu Ling, Zhi Gan Cao, Chi Shao, Mu Dan Pi, Zhi Zi, Yu Jin, Yi Mu Cao.

bottom of page