top of page

Duhuo & Loranthus Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Sang Ji Sheng, Du Huo, Hong Hua, Tou Gu Cao, Fang Feng, Qin Jiao, Du Zhong, Huai Niu Xi, Rou Gui, Dang Gui, Bai Shao, Chuan Xiong, Shu Di Huang, Ren Shen, Fu Ling, Zhi Gan Cao.

bottom of page