top of page

Curcuma Longa Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Jiang Huang, Hu Zhang, Nu Zhen Zi, Ru Xiang, Huang Qin, Xia Ku Cao, Sheng Jiang, Gui Zhi, Lu Cha, Chen Pi, Gan Cao, Huang Lian.

bottom of page