top of page

Chong Release Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Ji Xue Teng, He Huan Pi, Bai Shao, Dang Shen, Bai Zhu, Dang Gui, Chi Shao, Chuan Xiong, Tao Ren, Hong Hua.

bottom of page