top of page

Bupleurum & Cinnamon Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Chai Hu, Dang Shen, Zhi Ban Xia, Gui Zhi, Huang Qin, Bai Shao, Sheng Jiang, Hong Zao, Gan Cao.

bottom of page