top of page

Bone & Sinew Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Sang Ji Sheng, Dang Gui, Shen Jin Cao, Hong Mao Wu, Jia Pi, Ji Xue Teng, Du Zhong, Du Huo, Gu Sui Bu, Bu Gu Zhi, Xu Duan, Ru Xiang, Mo Yao, Qiang Huo, Hong Zao, Zi Ran Tong.

bottom of page