top of page

Blood Palace Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Tao Ren, Hong Hua, Dang Gui, Chuan Niu Xi, Sheng Di Huang, Chi Shao, Zhi Ke, Yu Jin, Chuan Xiong, Jie Geng, Chai Hu, Gan Cao.

bottom of page