top of page

True Yin Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Shu Di Huang, Nu Zhen Zi, Han Lian Cao, Shan Yao, Gou Qi Zi, Fu Ling, Shan Zhu Yu, Wu Wei Zi, Zhi Gan Cao.

bottom of page