top of page

Mobilize Essence Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: He Huan Pi, Ji Xue Teng, Dang Gui, Dan Shen, Nu Zhen Zi, Tu Si Zi, Xu Duan, Bai Shao, Fu Ling, Chi Shao, Chuan Xiong, Hong Hua.

bottom of page