top of page

An Mien Formula

In Stock ~ Golden Flower Pressed Tablets: Each tablet contains a 600mg optimally-extracted blend of: Suan Zao Ren, (Qing) Yuan Zi, Fu Shen, Zhi Zi, Hong Zao, Bai Dou Kou, Sha Ren, Chao Lai Fu Zi.

bottom of page